076-541 76 99 / 06-11243881 info@vt-springkussens.nl

Huurvoorwaarden

Algemeen.

Alle genoemde prijzen gelden per dag (tenzij anders beschreven) en zijn inclusief BTW.
Indien er begeleidend personeel benodigd is, geldt dit voor maximaal 5 uur.
Bij overschrijding hiervan geldt een uurtarief van € 25,-.
Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging.

De overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds een van de leden van VT-Springkussens, hierna te noemen verhuurder en anderszijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Levering en terugbezorging.

De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor onstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen overminderd zijn recht op schadevergoeding.

Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Reclame en controle op goede staat van de goederen.

De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen.

Indien de huurder de verhuurder niet wijst op gebreken van de levering, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Indien echter de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten

aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of

overhandigd, te behandelen;

2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

3. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;

5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van

de verhuurder te doen geschieden.

De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

1. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en

beschikkingen enz.);

2. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;

3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer en afvoer van gehuurde;

4. Aansluitmogelijkheden voor gehuurde elektrische apparaten.

Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Borgsom.

Bij gehuurde artikelen waarbij geen personeel van VT-Springkussens aanwezig is, wordt geen borgsom verlangd. Verhuurder kan dit eventueel wel eisen.

Indien er een borgsom bij VT-springkussens wordt verlangd, dan is dit € 150,- per artikel.

Deze borgsom wordt bij terugbezorging van de gehuurde artikelen terugbetaald.

Dit onder aftrek van eventuele schade en/of andere gebreken aan het verhuurde.

Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.

Schade en gebreken.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Annulering.

Bij annulering van het gehuurde:

– Annulering bij slecht weer: Hier zijn geen kosten aan verbonden. De annulering uiterlijk 1 dag voor de reserveringsdag  telefonisch of per e-mail          doorgeven.

Indien bovenstaande niet van toepassing is, dan:

– Binnen 7 dagen vòòr de gebruiksdatum is het volledige huurbedrag, middels de

orderbevestiging in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.

– Tussen 1 maand en 7 dagen vòòr de gebruiksdatum is 50% van het huurbedrag, middels de

orderbevestiging inrekening gebrachte bedrag verschuldigd.

– Voor 1 maand vòòr de gebruiksdatum zijn alleen administratiekosten verschuldigd.

Vervanging.

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Betaling.

Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Veiligheid.

Voor ons als verhuurder  van  onder andere opblaasbare speeltoestellen  is de veiligheid van spelende kinderen  van groot belang. Wie wil er nou geen tevreden klanten of bezoekers, en blije kinderen?

Voor de veiligheid van uw kinderen zijn in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) voor  opblaasbare speeltoestellen regels opgesteld. Zie ook deze link van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:  https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen/warenwetbesluit-attractie-en-speeltoestellen

Samengevat komt het hier op neer:

 • Verhuurder of beheerder is verantwoordelijk voor veilige plaatsing van het speeltoestel.
 • Beheerder of huurder is verplicht om te zorgen voor gebruikstoezicht bij niet-permanent geïnstalleerde speeltoestellen, zoals opblaasbare speeltoestellen.
 • Verhuurder is verplicht om valdempend materiaal mee te leveren als de ondergrond dit noodzakelijk maakt.
 • Verhuurder of beheerder is verplicht om veiligheidsinstructies en waarschuwingen te plaatsen op of bij het speeltoestel: hierover worden nadere regels vastgesteld.

 

Veiligheidsinstructies.

 

Veiligheidsgesprek met de huurder:

 • Wat voor soort feest is het?
 • Is het de eerste keer dat de huurder een springkussen huurt?
 • Uitleg over veilige plaatsing en verankering van het springkussen.


Handige tools:

 1. Instructievideo ‘Een luchtkussen dat staat als een huis’ (over plaatsing en verankering)
 2. Animatievideo ‘Hou het leuk. Hou het veilig.’ (over leuk en veilig spelen)
 3. Instructiekaart (over plaatsing & verankering, veiligheidsregels en weersomstandigheden
 4. Poster met speelregels om bij het speeltoestel te plaatsen

1. Video ‘Een luchtkussen dat staat als een huis’.

2. Video ‘Hou het leuk. Hou het veilig.’

‘Een luchtkussen dat staat als een huis’.

 

o Lees altijd vooraf de handleiding
o Denk na over de plek van het luchtkussen
o Blaas het luchtkussen op correcte wijze op
o Veranker het luchtkussen & plaats valdempend materiaal indien nodig

‘Hou het leuk. Hou het veilig.’

 

o Let op dat er altijd toezicht wordt gehouden
o Let op het maximale aantal kinderen
o Grote en kleine kinderen wisselen elkaar af
o Niet op de zijwanden klimmen
o Niet duiken of te wild spelen
o Geen eten of drinken
o Schoenen uit
o Geen scherpe voorwerpen

3. Instructiekaart ‘Plaatsing & Verankering’:

4. ‘Speelregels’:

 

 

Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.